Pertsonen kudeaketa

EN BLANCO
Zer da natura sexualeko aurrekari penalen ziurtagiria? Nola tramitatu daiteke?

• Zer da aurrekari penalen ziurtagiria? Pertsona batek sexu delitua egiteagatiko aurrekari penalak ez dituela egiaztatzen duen ziurtagiria da.

• Zergatik? Adingabeak babesteko legeak eta boluntariotza lege berriak agintzen dutelako.

• Zertarako? Adingabeak babesteko aurreikusi den segurtasun neurria da. Arrisku egoerak saihesteko helburuarekin, delitu hau bete izan duten pertsonen erregistro bat sortu eta osatuko da.

• Nork eskatu behar du? Adingabekoekin lan egiten duten langile edota boluntario guztiek. Orain arte beharrezkoa izan ez bada ere, martxoaren 1etik aurrera, indarrean dagoen izapidea da.

o Norbanako eskaera:

 • Eskaera-orria behar bezala beteta entregatzea
 • 18 urteak beteta izatea. (*eskatzailea adingabea bada, guraso edo tutoreek bere izenean eskatu beharko dute).
 • N.A.N espainiarra izatea.
 • Atzerritarren kasuan, jatorrizko herrialdearen ziurtagiria eskatu beharko dute. Egokiena, herrialdeko enbaxadarekin harremanetan jartzea da, ziurtagiria gaztelaniara itzulita eta konpultsatua egon behar delako.

o Taldeko eskaera:

 • Administrazio Publikoan lan egiten dutenek Administrazioari informazio hori eskuratzeko baimena ematearekin nahikoa da.
 • Elkarte edota enpresetako langile eta boluntarioen kasuan ordezkari bat izendatzeko aukera dago. Ordezkari honek, eskaera bakarra helaraziko dio Lurraldeko Justizia Gerentziari.
  • Gutun bitartez egiten bada: gutun-azalean Adingabekoekin Lan egitea (Elkartutako prozesua) adierazi.
  • Informazioa eskatzeko, ordezkatzen dituen pertsona guztien baimena.
  • Gutun-azalean NAN guztien fotokopia konpultsatu edota elkartearen zigiluarekin.
  • Ordezkariaren agerraldi-dokumentua.
  • Excel dokumentua (pendrive edo CD batean) eskatzaile guztien datuekin.
 • Datuak baieztatzean elkarte/enpresari helaraziko zaizkio eta daturen batean akatsa aditu ezkero ziurtagiriak luzatzen dituen bulegoak interesatuarekin jarriko da harremanetan, horiek zuzentze aldera.
 • Internet bitartez egiteko.

 

2016ko martxoaren 1etik beharrezkoa da adingabekoekin lan egiten duten langile edota boluntario guztiek adingabekoekin lan egiteko aurrekari penalen ziurtagiria ateratzea Adingabeak babesteko legeak eta boluntariotza lege berriak eskatzen duten bezala. Helburua adingabekoak babestea da eta arrisku egoerak saihestea.

Oraindik tramitea bete ez baduzu, EGKn ziurtagiria ateratzeko aurreko sarrera osatzen duten aukera berriak topatu ditugu.

 

Nola lortu ziurtagiria:

 • Justiziako Lurralde Gerentzietan. Euskal Herri mailan Bilbon eta Iruñan dute egoitza. Beherago azaltzen diren bi bulego hauetara hurbilduta modu presentzialean egin dezakezu kudeaketa eta ziurtagiria momentuan lortu. Horretarako, formularioa behar den bezala bete eta N.A.Naren fotokopia besterik ez duzu eraman behar.

Justiziako Lurralde Gerentzia (Bilbon)
“Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)”
Elcano,9, 7ª
48071-Bilbao
Teléfono: 944245418

Justiziako Lurralde Gerentzia (Iruñan)
“Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)”
Virgen del Puy, 1
31071-Pamplona
Teléfono: 848424023
Email: gerencia.pamplona@mju.es

 • Gobernuko ordezkaritza eta azpiordezkaritzetan. Esaterako, Bilbo eta Iruñako ordezkaritzez gain Gasteizen eta Donostian azpiordezkaritza bulegoak daude (modu presentzialean) eginbeharreko gestioak errazten dituztenak Bilbon zein Iruñara joan behar izatea ekidinez. Tramitea bertan egin ondoren SMS bat helduko da zure mugikorrera. bertan ematen dizuten kodearekin zure ziurtagiria lortuko duzu interneten bitartez. PDF dokumentu bat izango da eta behar beste aldiz erabili ahal izango duzu.Hauek dira bulegoak:

 

Gobernuko Gipuzkoako azpiordezkaritza (Donostian)
PIO XII Plaza 6, Donostia
Teléfono zenb.: 943989000

 

 • Posta bidez. Kasu honetan, formularioa behar bezala bete beharko duzu eta honekin batera N.A.N-aren FOTOKOPIA KONPULTSATUA (konpultsatzeko, funtzionario batek egin behar du; udaletxean, udaltzaingoan… ). Gutunazala prest izatean, hartzailea zehaztu behar da: Justiziako Lurralde Gerentziak, Bilbo edo Iruña kasu honetan. Zure eskaera jaso bezain laster SMS bat helduko da zure mugikorrera. bertan ematen dizuten kodearekin zure ziurtagiria lortuko duzu interneten bitartez. PDF dokumentu bat izango da eta behar beste aldiz erabili ahal izango duzu.

 

 • Eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzuaren bitartez. Eskaera eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzuaren bitartez egin daiteke. Horretarako formularioa behar bezala bete eta N.A.N.aren fotokopia originalarekin batera eraman behar da bertan ziurtatzeko. Zuzenean zerbitzutik helarazten dute eskaera Justiziako Lurralde Gerentziara. OSO GARRANTZITSUA DA HARTZAILEAREN HELBIDEA ZEIN DEN ZEHAZTEA (BILBO edo IRUÑA ) kasu batzuetan madrilera bidali dituzte eskaera eta ez dira heldu. Ziurtagiria lortzeko posta bidez bezala, eskaera jasotzen dutenean zure mugikorrera SMS bat helduko da eta webgunearen bitartez jasotako kodea sartu eta zure ziurtagiria lortuko duzu PDF formatuan beharbeste aldiz inprimatu eta erabiltzeko.

 

 • Internet bitartez. Eskaera on-line egitea da biderik azkarrena baina horretarako N.A.N. irakurgailu bat behar da eta dokumentuaren pasahitza eskura izatea. Oso garrantzitsua dira bi gauza ksu honetan: NAN elektronikoaren pasahitza eguneratuta izatea eta NAN elektronioaren zertifikatua eguneratuta izatea. Eguneratzeko tramiteak NAN-eko bulegoetan aurkitu daitezkeen terminaletan burutu daitezke.

          Iturria: EGK

Informazio gehiago:

Eskaerarako Natura-Delitu Ziurtagiri Sexualeko erabiltzaileko Eskuliburua

-Zalantzak argitzeko galdera sorta

Gipuzkoan egoera irregularrean bizi den pertsona etorkin bat boluntarioa izan al daiteke?

Bai.

Eragozpen bakarra, boluntariotzaren aseguruaren tramitazioan aurki liteke. Pertsona horrek duen bere herrialdeko agiri identifikatiboarekin (pasaportea, nortasun agiria, etab), boluntariotza asegurua egin daiteke, hortaz, aseguru entitateak tramitatu beharra du.

Eragozpenik aurkitzekotan, Sos Arrazakerian laguntza eta aholkularitza aurki daiteke.

Sos Racismo
Tel: 943321811

Boluntarioak dituzten irabazi asmorik gabeko entitateek zer betebehar dituzte boluntarioei dagokionean?

Boluntarioak erakundean sartzeko bidea, idatziz jasoko den hitzarmen edo konpromezua izango da. Bertan erakundearen eta boluntarioaren arteko harremana altruista izango dela eta batak bestearekiko dituen eskubideak eta betebeharrak zeintzuk diren zehaztuko da; horretaz gain, eginkizunak, ekintzak, harremanaren iraupena, harreman hori desegiteko arrazoiak eta erakundeak eta boluntarioek finkatu nahi dituzten beste hainbat puntu zehaztuko dira, legeak dioena betetzen dela ziurtatzeko. 

Erakundeek honakoak egin beharko dituzte: 

a) Erakundearen barnean boluntarioaren estatutu bat eratu beharko dute, eta bertan ezarri, gutxienez, erakundean onartzeko eta ez onartzeko irizpideak zein boluntarioen eskubide eta betebeharrak. 

b) Behar dena antolatu, boluntarioak bai erakundean eta bai parte hartuko duen programa eta egitasmoetan bere laguntza emango duela eta behar duen informazioa jasoko duela bermatzeko. 

c) Egin beharreko lanak egiteko egokiak diren bitartekoak eta laguntza eman boluntarioei. 

d) Boluntarioei lanak ondo egiteko beharrezkoa den heziketa eman. 

e) Boluntarioentzako aseguru-poliza sinatu; horren bidez, boluntarioak bere lana egiterakoan bitartekoren bati kalterik eginez gero aseguruak ordainduko lituzke kalteak, betiere araudian ezartzen diren baldintzetan eta araudiak ezartzen duen kapitalaren bidez. 

f) Boluntario gisa egiten duen berariazko lanari dagozkion segurtasun- eta higiene-baldintzak bermatu. 

g) Boluntarioari berak egindako lanak egiaztatzen dituen agiri bat egin. 

h) Boluntario berri bat erakundean sartzean egiten den hitzarmenean ezarritakoa bete. 

i) Erakundean sartzen direnen eta erakundeko kide izateari uzten diotenen erregistroa egin. 

j) Boluntario gisa lan egitean boluntarioak xahututako diru-kopurua itzuli, baldin eta erakundea eta boluntarioaren artean hitzartutako baldintzetan horrela ezarrita badago, eta, betiere, hitzarmenean jarritako mugen barruan. 

k) Boluntarioari egiaztagiri bat eman bere lanerako gaitu eta identifikatuko duena. 

Era berean, erakundeen eskubideak dira: 

a) Egin beharreko lanaren arabera aukeratzea boluntarioak. 

b) Erakundeek egiten duten borondatezko lanaren inguruan beharrezko informazioa eta orientabidea eskatzea Administrazioari eta eskatutako hori jasotzea. 

c) Borondatezko lana sustatzeko ekintzetan aurreikusten diren neurrietara jo ahal izatea.

Zeintzuk dira irabazi asmorik gabeko entitate batean sartzen diren boluntarioen eskubide eta betebeharrak?

Euskadiko boluntarioen legeak, eskubide eta betebeharrak ezartzen ditu irabazi amorik gabeko entitateetan aritzen diren boluntarioei. 

Boluntarioaren eskubideak dira: 

a) Sartzen den erakundean aktiboki parte hartzea, erakundeari buruz jaso beharreko informazioa jasoz (batez ere haren xedeei, egiturari eta funtzionamenduari buruzkoa), erakundean parte-hartze organoak sortzea eta organo horietako kide izatea. 

b) Esku hartzen dueneko programa edo egitasmoak diseinatu, egin, burutu eta ebaluatzen laguntza ematea; horretaz gain, erakundeko boluntario den aldetik, berari ere badagozkion gaietan iritzia emateko eskubidea izango du boluntarioak. 

c) Boluntario-lanak eskatzen duen laguntza teknikoa nahiz heziketa- eta giza laguntza jasotzea eta bere izaera eta ahalmenetara hobekien egokitzen den lanetara bideratzea. 

d) Aseguratuta egotea, boluntario gisa lan egitean bitartekoren bati kalterik egin baliezaioke ere; asegurua araudian ezarritako baldintzetan eta araudiak ezarritako kapitalaren bidez egingo da. 

e) Boluntarioak bere lana betetzeko xahututako dirua berreskuratzea, baldin eta erakundea eta boluntarioaren artean hitzartutako baldintzetan horrela ezarrita badago, eta, betiere, hitzarmenean jarritako mugen barruan. 

f) Ekintzak boluntarioaren bizilekutik ahalik eta hurbilen egitea, programek eta egitasmoek horretarako aukera ematen duten neurrian. 

g) Bazterkeriarik gabe eta zuzentasunez tratatua izatea, boluntarioaren askatasuna, intimitatea eta sinismenak errespetatuz. 

h) Lana segurtasun- eta higiene- baldintza egokietan egitea, lanaren ezaugarriek eskatzen dutenaren arabera. 

i) Gizarteari emandako laguntzak merezi duen errespetua eta errekonozimendua lortzea. 

j) Aurrez jakinarazita, boluntario izateari askatasunez uztea. 

k) Lege honetatik eta boluntariotzari buruzko gainerako antolamendu juridikotik etorritako beste guztiak. 

Hauek dira boluntarioaren betebeharrak: 

a) Sartuta dauden erakundeari laguntza ematea, bere ahalmen eta borondatearen heinean, parte hartuz eta erakundearekin batera lan eginez. 

b) Erakundearekiko hartutako konpromezuak betetzea, erakundearen araubidea eta helburuak errespetatuz. 

c) Berari egokitutako lanak arduraz egitea eta erakundeko arduradunek ezarritako jarraibideei segitzea. 

d) Erakundeak aurreikusitako heziketa-ekintzetan eta lana behar bezala egiteko beharrezko ekimenetan parte hartzea. 

e) Boluntario gisa lan egitean jasotako edo jakindako informazioa isilpean gordetzea. 

f) Lagundu nahi dituzten pertsonen eta pertsona-taldeen eskubideak errespetatzea. 

g) Boluntario-agiria eta erakundearen bereizgarria egoki erabiltzea. 

h) Boluntarioaren esku uzten diren baliabide materialak zaintzea. 

i) Oro har, boluntario-lana lege honetako 4. artikuluan ezarritako oinarriak betez egitea. 

j) Lege honetatik eta boluntariotzari buruzko gainerako antolamendu juridikotik etorritako beste guztiak. 

k) Onartzen diren segurtasun eta higieneko neurriak betetzea.

Boluntario eta entitatearen artean lankidetza hitzarmenik osatu behar al da? Eta zer jaso beharko luke?

Boluntaritzari buruzko Ekainaren 25eko 17/1998 legeak – 8. artikuluaren 3. puntuan – boluntarioaren eta erakundearen artean lankidetza- edo konpromiso-hitzarmena sinatzea eskatzen du. Lankidetza-hitzarmen horren funtzioa, bi alderdien arteko harremana arautzea da, hau da, zein zehaztapenetan egingo den, zein baldintzapean, zein jardueratarako, eta alde bakoitzaren betebeharrak zehaztuko ditu. Horiek ez ezik, balio- eta berrikuspen-epeak ere adieraziko dira bertan. Hitzarmen horrek, elementu batzuk zehazten ditu. Elementu berriak ere txerta daitezke, betiere legean adierazitakoarekin kontraesanik ez badute. 

Hauek dira besteak beste, akordio horretan jaso beharrekoak: 

1-Boluntarioaren zereginen azalpena 

2-Bi alderdien eskubide eta betebeharrak 

3-Boluntario ekintzaren epe muga (baldin badu) 

4-Boluntariotza ekintza non egingo den 

Adibide bezala, behean, akordio eredu batzuk dituzu: 


1- ERAKUNDEAREN ETA PERTSONA BOLUNTARIOAREN ARTEKO AKORDIO EDO KONPROMISOAREN AGIRIAREN EREDU NORMALIZATUA 


2- BOLUNTARIOTZAREN AKORDIO EREDUA 

Derrigorrezkoa al da entitateentzako boluntarioentzat asegurua egitea?

Ekainaren 25eko 17/1998 Boluntariotzaren legeak, I Kapituloko 6. d) Artikuloan, eta II Kapituloko 8, 4.e) Artikuloan, elkarteak, boluntarioak bere lana egiterakoan bitartekoren bati kalterik eginez gero kalte-ordainak bermatzeko (estaltzeko), boluntarioentzako aseguru poliza sinaraztea derrigortzen ditu.

Gainera, 169/2000 DEKRETUAn, IRAILAREN 1EKOA, boluntariotzako erakundeen errolda orokorraren funtzionamendu-araudia onartu eta boluntariotzari buruzko zenbait alderdi arautzen dituena, ondorengoa aipatzen da:

5. artikulua.– Aseguru poliza.

Boluntzariotzari buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legearen 8. artikuluaren e) letrako 4. paragrafoan xedatutakoaren ondorioz, boluntarioak dituzten erakundeek, beren izaera juridikoa dena dela, aseguru poliza bat egin beharko diete honako hauek estaliko dituena: asistentzia sanitarioa, heriotza eta balioezintasuna eta boluntario-jardueran izandako istripuak eta besteri eragindako kalte-galerak.
Horretarako egin beharreko erantzukizun zibileko polizak 50 milioiko kapitala izango du gutxienez (300.506,05 euro).

Gaur egun, hauek dira eskaintzen dira aseguru polizak:

Caja Laboral – Euskadiko Kutxa

Tel. 943319061 (Olga)

 

Fundación Pere Tarres

Tel. 902430343

Bisita ezazu webgunea

 

ILUNION Correduria de Seguros

Tel: 944102755

Ezaugarriak

Bisita ezazu webgunea

 

NORTLAN. Correduría ética y solidaria.

Tel: 667566220

Ezaugarriak

Bisita ezazu webgunea

Zein de Euskadiko boluntariotza arautzen duen legea

Euskadiko Autonomia Erkidegoan boluntariotza arautzen duen legea, 17/1998 LEGEA, ekainaren 25ekoa, Boluntarioei Buruzkoa da. Bertan boluntariotzaren kontzeptua definitzen da, elkarteen eta boluntarioen arteko harremana erregulatzen da, elkarte nahiz boluntarioei eskubide eta betebeharrak finkatuz, eta administrazio publikoak boluntariotza sustatzeko hartu beharreko neurriak adierazten dira.

Ze baldintza bete behar dituzte boluntariotza entitateek beren boluntarioek (EHUko ikasleak balira) elkartasun eta lankidetza jardueren bidez unibertsitate kredituak lortu nahi badituzte?

UPV/EHUn matrikulatutako ikasleek elkartasuneko eta lankidetzako jardueretan aritzeagatik kredituak aitortzea eskatu ahal izango dute. Unibertsitatean ikasten aritu diren bitartean gauzatutako ekintzak izan beharko dute. 

Mota honetako jardueren bidez kredituak aitortu ahal izateko, jarduera horiek zenbait baldintza betetzen dituzten erakundeetan egin behar dira.

Boluntario laneko erakundetzat hartuko dira Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen barruan fundazio eta elkarteei dagokien erregistroan behar bezala erregistratuta egonik interes orokorreko ekintzen barruan programak edo egitasmoak garatzen dituztenak, eta, betiere, ondoko baldintzak betetzen badituzte:

-Boluntarioaren estatutua eratua izatea eta boluntarioen arretarako plan bat;
-Asegurua kontratatua izatea, erantzukizun zibilekoa eta istripuetarakoa, horren bidez boluntarioa babestuta egon dadin;
-Konpromiso idatzia sinatzea erakundeak eta boluntarioak;
-Boluntarioari lanak egiaztatzeko agiria ematea, kredituak aitortze aldera.

Informazio gehiago:

-Berrikuntza, Gizarte Konpromisoaren eta Kulturgintzaren arloko errektoreordetzak garatutako protokoloa, Hautazko kredituak aitortzea egindako boluntariotza jarduerengatik.

-Lortu kredituak elkartasun eta lankidetza jardueren bidez (boluntario diren ikasleentzat informazioa).

Las Cookies son fragmentos de código que se instalan en el programa navegador del visitante para facilitar la interactividad personalizada con la página web. Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close